வெள்ளத்தனைய மலர் நீட்டம்

This book was originally a poem written by me in Tamil. The illustrations came much later. This is my second book, which I wrote. I wanted to create a meaningful educational resource as a story. I also wanted to create something that could help children understand the power of courage and resilience. It will also encourage children to know about Thirukural. Representing the kural for preschoolers made me focus on this work deligently.

What happens to a lotus, when it is faced with rising flood level? What is the lotus trying to teach?

A beginner reading, as well as a guided reading in Tamil. A good teaching tool for Tamil as it helps the students enjoy reading Tamil as well as learning the letters and simple words. Connect the children to the Ancient literature of Thirukural using bilingual pronunciation method.

வெள்ளத்தை எதிர் கொள்ளும் தாமரைக்கு என்ன நடக்கின்றது? அந்தத் தாமரை குழந்தைகளுக்கு என்ன கூறுகிறது? இரு மொழி முறை பயன்படுத்தி தமிழைக் கற்றுக்கொடுக்கும் வழிகாட்டி. முயற்சியையும் ஊக்கத்தையும் குழந்தைகளுக்குச் சொல்லிக் கொடுப்பதாக இப்படங்கள் அமைந்துள்ளன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *