• வெள்ளத்தனைய மலர் நீட்டம்

  வெள்ளத்தனைய மலர் நீட்டம்

 • Lord Muruga: அழகே... தமிழே.... முருகா

  Lord Muruga: அழகே… தமிழே…. முருகா

 • தத்தித்தா தூதுதி தாதூதித் தத்துதி

  Thathithaa thoothuthi

 • மொட்டை முட்டை A book cover illustration

  மொட்டை முட்டை :An adaptation of Humpty Dumpty by W.W Denslow.

 • நகரைப் பசுமையாக்குவோம்!

 • பெய்நீர் தேடும் மரங்கள்

 • வலி!

 •  “நான்”

 • சாயிரா

 • “தீடீர் மரணம்”

 • வாழையடி வாழையாக வேண்டாமடி தங்கம்!

 • கை விளக்கு

  யாருக்காக?

 • சூரியனின் சாயல்

  சூரியனின் சாயல்

 • மகளிர் தினம்.

 • மனிதம் கற்றுக் கொள்!

 • ஜல்லிக்கட்டு! எங்கள் அடையாளம்

 • நான்!

 • செல்லாக் காசு

 • You lack imagination ! Read history.

 • ” Iron man”

 • தீர்வு என்ன?

 • தமிழின் திருவிளையாடல் – இலந்தை இராமசாமி.

 • வேருக்குள் ஊற்றிய வெந்நீர்

 • “கூகுள்” காட்டும் “உலகம்”

 • TIME

 • He is a waiting man!

 • Possibilities of limitations

 • என்சாதியும்…..

 • gargoyle

 • Autism

  Autism

 • தன்னுறுதி

 • மரம்

  மரத்தின் கவிதை

 • வணங்குவோம்!

  வணங்குவோம்

 • அழகு

  பெண்ணின் அழகு

 • கவிதை

  தமிழ் வளர்க்க ஒரு கவிதை

 • வெற்றி நிச்சயம்!

 • இயற்கை

  நாம் மனிதனா? குரங்கா?

 • வட்டத்தின்-சிறை

  வட்டத்தின் சிறை